ROBOT CHILD & SMART VEDIC MATHS ศูนย์วิศวกรรมหุ่นยนต์ และคณิตสำหรับเด็ก (สอนหุ่นยนต์สำหรับเด็ก)

400968_199891380143759_767091882_n

ROBOT CHILD & SMART VEDIC MATHS

ศูนย์วิศวกรรมหุ่นยนต์ และคณิตสำหรับเด็ก (สอนหุ่นยนต์สำหรับเด็ก)

ข้อมูลหน่วยงาน 

                RobotsChild & Smart Vedic Maths ได้ก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2549 เกิดจากความร่วมมือมาจากคณาจารย์และนักวิชาการการศึกษา ที่พร้อมไปด้วยประสบการณ์การสอน และมีผลสัมฤทธิ์ในการแข่งขันต่างๆของนักเรียนมากมาย โดยมุ่งเน้นเปิดโอกาสให้เด็กไทยตั้งแต่อายุ 4 ขวบขึ้นไปมีโอกาสพัฒนาศักยภาพ และความสามารถให้เก่งขึ้น สามารถแข่งขันกับนานาอารยประเทศได้
ROBOT’S CHILD  &  Smart Vedic Maths  สถาบันส่งเสริมวิศวกรรมหุ่นยนต์ และคณิตสำหรับเด็ก ซึ่งเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ เน้นความคิดสร้างสรรค์ ได้เรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่การสร้างหุ่นยนต์ ออกแบบ ประดิษฐ์ เขียนโปรแกรมสั่งงานด้วยคอมพิวเตอร์ และการทดสอบ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการออกแบบเทคโนโลยีชั้นสูง ทั้งนี้ได้ประสานวิชาต่างๆ เข้าด้วยกัน อาทิ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์ อาศัยการทำงานของเซนเซอร์ โดยมีการวัด เวลา ความเร็ว การสร้างกราฟ การหาค่าเฉลี่ย การรวม การคำนวณเข้ามาเกี่ยวข้องในรูปแบบที่สนุกสนาน สามารถสร้างงานที่มีความซับซ้อนด้วยความเพลิดเพลิน พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการแก้ปัญหา คิดอย่างมีระบบ ฝึกความอดทนและมีโอกาสแสดงผลงานในเวทีต่างๆ อาทิเช่น เข้าแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Olympiad, การแข่งขันหุ่นยนต์ FLL:First Lego League, โครงการประดิษฐ์หุ่นยนต์ สพฐ. ชิงชนะเลิศประเทศไทย,งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน(สพฐ) ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อม เพื่อความสำเร็จในการศึกษา ในระดับที่สูงขึ้นและการทำงานในอนาคต

          เนื้อหาในหลักสูตรถูกพัฒนาออกมาให้สอดคล้องกับเด็กแต่ละบุคคลจริงได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาทางวิชาการในหลักสูตรจาก มหาวิทยาลัย Carnegie Mellon Robotic Academy (ประเทศสหรัฐอเมริกา, NATIONAL INSTRUMENTS (องค์กรนานาชาติ) M.I.T. (ประเทศสหรัฐอเมริกา), TUFTS UNIVERSITY (ประเทศสหรัฐอเมริกา), LEGO Education (ประเทศเดนมาร์ค)

โดยปัจจุบันสถาบัน RobotsChild & Smart Vedic Maths มีทั้งหมด 2 หลักสูตร

1. หลักสูตร RobotsChild เป็นหลักสูตรสอนประดิษฐ์อัจฉริยภาพหุ่นยนต์สมองกล

เน้นความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาความคิด จินตนาการ ความสามารถที่มีอยู่ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น สนุกสนานกับการออกแบบประดิษฐ์หุ่นยนต์ เขียนโปรแกรมควบคุมสั่งงานด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานการออกแบบเทคโนโลยีชั้นสูง ประสานวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทักษะคอมพิวเตอร์ และฝึกแก้โจทย์ปัญหาต่างๆ ให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ ที่หน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐบาลจัดขึ้น อาทิเช่น เข้าแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Olympiad, การแข่งขันหุ่นยนต์ FLL:First Lego League, โครงการประดิษฐ์หุ่นยนต์ สพฐ. ชิงชนะเลิศประเทศไทย, งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน(สพฐ) มีระดับการเรียนดังนี้

1. Junior Course สำหรับเด็กอายุ 4-8 ปี
เรียนรู้พื้นฐานของหุ่นยนต์ เรียนรู้ส่วนประกอบของ NXT ฝึกทักษะการประกอบหุ่นยนต์ตามแบบอย่างง่ายและตามจินตนาการ พัฒนากล้ามเนื้อมือ ฝึกสมาธิ ฝึกสังเกตุ เรียนรู้จำนวนและตัวเลข การเปรียบเทียบ เขียนโปรแกรมคำสั่งควบคุมให้หุ่นยนต์สามารถทำงานเองได้อย่างง่าย

2. Beginning Robotic สำหรับเด็กเริ่มต้นอายุ 8 ขวบขึ้นไป
เรียนรู้การประกอบหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรม
คำสั่งควบคุมให้หุ่นยนต์สามารถทำงานได้เอง รู้จักอุปกรณ์การสร้าง
หุ่นยนต์ ฝึกกระบวนการคิด คิดอย่างเป็นระบบเชิงตรรกะ เป็นเหตุเป็นผล
ส่งเสริมเข้าแข่งขันหุ่นยนต์

3. Intermediate Robotic class ระดับกลาง(ต่อเนื่องเสริมประสบการณ์)
เสริมประสบการณ์พัฒนาการเขียนโปรแกรมสั่งงานหุ่นยนต์ในรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้น มีแบบฝึกหลากหลายแบบที่ท้าทายให้น้องๆ ได้ฝึก ใช้กระบวนการในการคิดและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เน้นการออกแบบและสร้างสรรค์หุ่นยนต์ด้วยตนเอง พร้อมวางรากฐานภาษา ซี เพื่ออนาคต สนุกสนานกับการแข่งขัน
ส่งเสริมเข้าแข่งขันกับหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานภาครัฐจัดขึ้น

4. RobotsChild Robotic Camp or Summer course หลักสูตรเฉพาะสำหรับจัดกิจกรรม

2. หลักสูตร Smart Vedic Maths เป็นหลักสูตรกวดวิชาคณิตศาสตร์ ดังนี้

สมาร์ท เวดิกแมท ( Smart Vedic Maths) วิธีคิดคำนวณ ระบบคิดเลขเร็วด้วยเวทคณิต การคิดวิเคราะห์แก้โจทย์ปัญหา และการทดสอบความเข้าใจหลังจากจบบทเรียนทุกครั้ง ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 สร้างความมั่นใจให้กับเด็กๆในวิชาคณิตศาสตร์

* Smart Maths เป็นหลักสูตร คิดวิเคราะห์ แก้โจทย์ปัญหา แบบทดสอบหลังบทเรียน วัดผลประเมินผลเป็นระยะ

* Vedic Maths เป็นหลักสูตรเวทคณิต วิธีคิดคำนวณเสริมสร้างวิธีคิดในหัว เด็กจะมีความสามารถคิดได้เร็ว    มี 6 ระดับ

ผลงานของพวกเรา  

 • * เหรียญทองแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.ปี2555 ระดับประเทศ
 • * เหรียญทองแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.ปี2555 ระดับภูมิภาค
 • * เหรียญทองแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.ปี2555 ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา 5  ทีม  
         * รองชนะเลิศรางวัลพระราชทานการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ Thailand robotfest Junior 2012
 • * แชมป์ประเทศไทยแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกโลก WRO 2010 ตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่เมืองมนิลาประเทศฟิลิปินส์
 • * เหรียญทองแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์ให้อาหารสัตว์เลี้ยงรายการหุ่นยนต์สพฐ. ชนะเลิศระดับประเทศ
 • * รางวัลเหรียญทองการแข่งขัน Thailand robotfest 2555 ทั้งหมด 700 กว่าคนทั่วประเทศไทย
 • * เหรียญทองแข่งขันรุ่น TRANSPORTER ROBOT 2012
 • * เหรียญทองแข่งขันรุ่น BATTLE ROBOT 2012
 • * เหรียญทองแข่งขันรุ่น II FAST ROBOT 2012
 • * ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขัน Thailand robotfest 2011 ทั้งหมด 400 กว่าคนทั่วประเทศไทย
 • * ได้รับรางวัลเหรียญทองในรายการแข่งขัน First LEGO League (FLL) 2011 ระดับประเทศ

ได้รับความไว้วางใจให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบชมรม กิจกรรมในหลักสูตร ค่ายภาคฤดูร้อน ค่าย ICT ในโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนและสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับหลายโรงเรียน (รายละเอียด www.robotschild.com)

สาขาแฟรนไซส์

 1. สาขารังสิต ปทุมธานี
 2. สาขา MT arena ลำลูกกา
 3. สาขาเพชรเกษม กรุงเทพ
 4. สาขาจังหวัดสมุทรปราการ
 5. สาขาจังหวัดมหาสารคาม  
 6. สาขาจังหวัดอุบลราชธานี  
 7. สาขาจังหวัดเชียงใหม่  
 8. สาขาคลองสี่ ปทุมธานี  
 9. สาขาตึกน้ำจังหวัดชลบุรี  
 10. สาขาพัทยา
 11. สาขานครสวรรค์
 12. สาขาพิษณุโลก
 13. สาขาอุดรธานี
 14. สาขาเมืองทองธานี 
 15. สาขาขอนแก่น
 16. สาขาระยอง

โรบอทชายด์แอนด์สมาร์ทเวดิกแมท

สำนักงาน Robot’s child & Smart Vedic Math เลขที่ 7/47 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร. 086 993 1356 , 086 525 1920

สมัครที่สาขา หรือโทรศัพท์สำรองที่นั่ง และชำระเงินได้ทางบัญชี

คุณชฎาพร   เลขที่บัญชี 080-007584-8 ธ.กรุงเทพ สาขา อุทยานวิทยาศาสตร์

       E-Mail  www.robotschild1@hotmail.com