การเลี้ยงหมึก

การเลี้ยงหมึก
ปลาหมึก

ปลาหมึก เป็นสัตว์น้ำประเภทกินเนื้อ ปลาหมึกจะกินอาหารมากกว่าน้ำหนักของตัวเองในแต่ละวัน อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อที่ทรงประสิทธิภาพช่วยให้ปลาหมึกเจริญเติบโต อย่างรวดเร็วปลาหมึกที่มีความสำคัญ แบ่งตามลักษณะทางชีววิทยาการเพาะเลี้ยงออกเป็น3 กลุ่มใหญ่ ๆ

1.กลุ่มปลาหมึกกลาวน้ำ หรือ กลุ่มปลาหมึกหอม สีหนวด 10 เส้น ปลาหมึกในกลุ่มนี้ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงจะว่ายน้ำหาอาหารอยู่ตลอดเวลา ว่องไว ปราดเปรียว ซึ่งอาหารก็คือกลุ่มปลากลาวน้ำ ปลาหมึกกลุ่มนี้ชอบอยู่ในน้ำใส สะอาด

2.กลุ่มปลาหมึกหน้าดิน หรือกลุ่มปลาหมึกกระดอง มีหนวด 10 เส้น กลุ่มนี้เป็นปลาหมึกที่อาศัยอยู่ตามหน้าดิน ปกติจะนอนหรือฝังตัวอยู่ตามหน้าดิน เช่นเดียวกับสัตว์น้ำในกลุ่ม กุ้ง ปู และปลาหน้าดินชนิดต่าง ๆ ซึ่งเป็นอาหารของปลาหมึกกลุ่มนี้

3.กลุ่มปลาหมึกสาย เป็นกลุ่มที่มีหนวด 8 เส้น เป็นปลาหมึกหน้าดินเช่นเดียวกับกลุ่มปลาหมึกกระดอง บางชนิดฝังตัวในหน้าดิน แต่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่อย่างโดดเดียวตามโพรงหิน อาหารเป็นสัตว์กลุ่มกุ้งและปู

 

ปลาหมึกหอม

ลักษณะทางชีววิทยา

1.พ่อแม่พันธุ์สามารถผสมพันธุ์วางไข่ได้ในบ่อเลี้ยง โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยการผสมเทียมหรือการกระตุ้นด้วยปัจจัยทางกายภาพไม่ว่า พ่อแม่พันธุ์นั้นจะมาจากธรรมชาติหรือจากการเพาะเลี้ยง

2.ไข่ปลาหมึกสามารถรวบรวมได้จากธรรมชาติ ปริมาณไข่จะแตกต่างกันไปตามชนิดของปลาหมึกและขนาดของพ่อแม่พันธุ์ นอกจากนั้นไข่ปลาหมึกเป็นแบบไข่ติดไม่สะดวกต่อการรวบรวม

3.ตัวอ่อนได้รับความป้องกันอย่างดีจากเปลือกที่ซ้อนกันอยู่หลายชั้น ช่วยป้องกันตัวอ่อนจากการเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลันของสิ่งแวดล้อม จึงทำให้โอกาสรอดสูง

4.ไม่มีระยะตัวอ่อนที่แท้จริง เนื่องมาจากระยะการฟักตัวที่ยาวนาน การพัฒนาของตัวอ่อนเกิดขึ้นภายในไข่ ลูกปลาหมึกแรกฟักจะมีลักษณะใกล้เคียงกับพ่อแม่ แล้วยังมีขนาดใหญ่กว่าสัตว์น้ำวัยอ่อนชนิดอื่น

5.ข้อจำกัดเรื่องอาหารที่เหมาะสมต่อพฤติกรรมการกินมีน้อย เนื่องจากปลาหมึกสามารถจับอาหารได้หลายขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กที่สุด ประมาณ 30% ของขนาดตัวปลาหมึกเองไปจนถึงขนาดใหญ่กว่า 200% ของความยาวลำตัว

6.อัตราการเจริญเติบโตสูงมาก ซึ่งมีผลมาจากพฤติกรรมการกินอาหาร

7.ปลาหมึกสัตว์น้ำที่ใช้ประโยชน์ได้ทั้งตัว

คุณภาพน้ำ

ปลาหมึกเป็นสัตว์น้ำที่ต้องการพลังงานสูง เนื่องจากมีอัตราการเผาผลาญอาหารที่สูงจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในน้ำที่มีคุณภาพ ดีตามไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาหมึกกลุ่มกลาวน้ำที่ว่องไวกว่าปลาหมึกกลุ่มที่อาศัยตาม หน้าดิน คุณภาพน้ำที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลาหมึก คือ อุณหภูมิในช่วง 28-32 oC ความเค็ม 28-32 ส่วนในพันล้านความเป็นกรดเป็นด่าง 7.0-8.5 ปริมาณออกซิเจนสูงกว่า 5 มก./ลิตร ความขุ่นใสของน้ำจะต้องต่ำสุดเท่าที่จะเป็นได้ เนื่องจากเหงือกของปลาหมึกไม่มีระบบกำจัดตะกอน

ขั้นตอนการเลี้ยง

ก่อนอื่นจะต้องพิจารณาก่อนว่าจะเลี้ยงปลาหมึกชนิดใด เพราะการจัดการจะต้องเหมาะสมกับพฤติกรรมและถิ่นที่อยู่อาศัย ปลาหมึกเป็นสัตว์น้ำที่ชอบน้ำใสเพราะไม่มีตะกอนรบกวนระบบหายใจ ปลาหมึกบางชนิด เช่น ปลาหมึกกระดองก้นไหม้ อาจจะทนทานต่อน้ำที่มีความขุ่นสูง ปลาหมึกกลาวน้ำ เช่น ปลาหมึกหอม นอกจากจะต้องการน้ำใสและคุณภาพน้ำที่ดีแล้วยังต้องมีกระแสน้ำแรงหรือน้ำไหล พอสมควรเพื่อช่วยในการลอยตัว แต่ถ้ากระแสน้ำไหลแรงเกินไปปลาหมึกจะสูญเสียพลังงาน ในการว่ายน้ำต้านกระแสน้ำมากเกินไปทำให้อัตราการเจริญเติบโตลดลง ปลาหมึกหน้าดิน เช่น ปลาหมึกกระดองยิ่งต้องคำนึงเกี่ยวกับกระแสน้ำมากขึ้น เพราะนิสัยของปลาหมึกกระดองชอบหมอบติดกับพื้น กระแสน้ำที่แรงเกินไปจะพัดให้ปลาหมึกต้องลอยตัวอยู่ตลอดเวลาทำให้สูยเสีย พลังงานที่จะใช้ในการเจริญเติบโตไป

เหตุผลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าปลาหมึกนั้นเหมาะกับการเลี้ยงในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยปลาหมึกกลาวน้ำ เช่นปลาหมึกหอม เหมาะกับการเลี้ยงในกระชัง ปลาหมึกหน้าดินเช่นปลาหมึกกระดอง เหมาะกับการเลี้ยงในคอก ส่วนการเลี้ยงในบ่อดิน มีปลาหมึกก้นไหม้เพียงชนิดเดียวที่เหมาะสม

 อุปกรณ์การเลี้ยงปลาหมึก

อุปกรณ์การเลี้ยง

กระชังที่ใช้เลี้ยงปลาหมึกหอม ควรเป็นกระชังแบบแขวนบนทุ่นลอย ทุ่นลอยอาจะเป็นแพไม้ไผ่ ถังน้ำมันเปล่า หรือทุ่นโฟม ก้นกระชังลอยอยู่เหนือหน้าดิน ทำเลที่เหมาะสมจึงควรมีความลึกพอสมควร อย่างน้อย 2 เมตร อาจเป็นบริเวณเกาะหรืออ่าวเปิดที่มีน้ำใส และหน้าดินเป็นพื้นทราย ตัวกระชังเป็นแบบกระชังเย็บเป็นมุ้ง ไม่มีโครงแข็ง เพราะจะทำให้ปลาหมึกเกิดเป็นบาดแผลเมื่อพุ่งไปชน มีพื้นที่กว้างอย่างน้อย 5 ตารางเมตร ลึก 1.5 เมตร ปลาหมึกกลาวน้ำจะมีนิสัยก้าวร้าวกินกันเอง ถ้าอยู่ในที่แคบ

ลูกปลาหมึก

กระชังเลี้ยงขนาดตาอวนประมาณ 1 เซนติเมตร ซึ่งอาจใช้ตาอวนขนาดใหญ่กว่า เมื่อปลาหมึกโตขึ้น ควรมีกระชังสำรองเพื่อเปลี่ยนกระชังเก่าขึ้นมาทำความสะอาดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งและระยะเวลาในการเลี้ยง 3 เดือน คอกสำหรับการเลี้ยงปลาหมึกระดอง จะมีลักษณะเช่นเดียวกับคอกสัตว์น้ำอื่น ๆ ต่างกันตรงเนื้ออวนที่ใช้ ซึ่งสำหรับปลาหมึกใช้เนื้ออวนแบบเอ็นเส้นด้าย ทั้งนี้ปลาหมึกไม่มีนิสัยชอบมุดตามคอกหลบหนีแบบสัตว์อื่น (ยกเว้นปลาหมึกสาย) หน้าดินในคอกควรเป็นแบบทรายหรือโคลนปนทราย

แหล่งที่มาของข้อมูล : “การเลี้ยงหมึก.”. [ออนไลน์].

 

ใส่ความเห็น