แนวโน้ม ประมง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการย้ายฐานการผลิต

แนวโน้ม ประมง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการย้ายฐานการผลิต
fishing 1

นางพจมาน วงศ์สง่า เจ้าหน้าที่อาวุโส สำนักงานเลขาธิการอาเซียน กล่าวในการเสวนาการทำประมงอย่างยั่งยืนและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในอาเซียน ว่า ตามแผนแม่บทของอาเซียนมีเป้าหมายที่จะสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับภูมิภาค การประมงเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งผลให้เป้าหมายนี้ประสบผลสำเร็จ แต่การประมงในอาเซียนปัจจุบัน พบว่า ทรัพยากรต่างๆ ได้ถูกทำลายไปมากจากการทำประมงที่ไม่ถูกวิธี และยังได้รับผลกระทบกับสภาพอากาศที่แปรปรวน ดังนั้น ทุกประเทศในอาเซียนจำเป็นต้องพัฒนาการทำประมงให้มีความสอดคล้องกันซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญส่งผลให้การทำประมงเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคตได้ ทั้งนี้ อาเซียนเห็นความสำคัญของปัญหานี้จึงได้ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน รวมทั้งหน่วยงานอื่น เช่น ธนาคารโลก องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ และธนาคารพัฒนาเอเชีย ทำการศึกษาปัญหานี้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง สามารถนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ข้อตกลงการประมงระหว่างประเทศและให้เกิดการปฏิบัติที่สอดคล้องกัน

นายผณิศวร ชำนาญเวช นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย กล่าวว่า สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป อุณหภูมิในน้ำเริ่มสูงขึ้น การจับกุ้งในทะเลมีปริมาณลดลง อีกทั้งยังมีต้นทุนสูงจากราคาน้ำมันที่เป็นต้นทุนในการออกเรือเพื่อจับกุ้งตามธรรมชาติ ดังนั้น แนวโน้มอาหารประมงในอนาคตส่วนใหญ่จะมาจากการประมงเพาะเลี้ยง

ปัจจุบัน หลายประเทศมีการคิดค้นวิธีการต่างๆ เพื่อจะเลี้ยงปลา ปู กุ้ง และหอย ให้ได้ผลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ส่วนหนึ่งเพื่อใช้เป็นอาหารและเพื่อลดการจับสัตว์ที่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

ทั้งนี้ ในส่วนของไทยเมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียนถือว่าเป็นผู้นำในด้านการเพาะเลี้ยงกุ้ง มีประสบการณ์มานานถึง 30 ปี ผลผลิตที่ได้ประมาณปีละ 5-6 แสนตัน แต่ในปี 2555 เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้เกิดโรคระบาดขึ้น คาดว่าจะทำให้ผลผลิตกุ้งลดลงเหลือประมาณ 3.8 แสนตัน ทั้งหมดนี้ ประมาณร้อยละ 80 จะส่งออกตลาดหลักที่สำคัญคือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น แคนาดา และเวียดนาม

ในส่วนของเวียดนามถือว่าเป็นตลาดใหม่ที่ไทยส่งออกได้มากที่สุดในปี 2555 กว่า 1 แสนตัน จากเดิมที่จะส่งออกได้เพียงปีละ 1,000 ตัน ทั้งนี้ เพราะเวียดนามมีปัญหาพายุ โรคระบาดและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ทำให้การเลี้ยงกุ้งไม่ได้ผล การบริโภคกุ้งเป็นที่นิยมในประเทศที่ติดชายทะเลและมีราคาสูงกว่าราคาอาหารประเภทอื่น ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการขยายตลาดให้เพิ่มขึ้น แต่กุ้งยังเป็นที่นิยมในกลุ่มบริโภคเดิมและยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าแม้ราคาจะสูงขึ้นตามสภาวะ ดังนั้น การเลี้ยงกุ้งในอนาคตยังมีความยั่งยืน

จากประสบการณ์ของไทยที่สามารถปรับปรุงการเพาะเลี้ยงจนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ดี จะเป็นคำตอบได้ว่าการเลี้ยงกุ้งในอนาคตข้างหน้ามีความยั่งยืนอย่างแน่นอน

หลังจากที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เกิดขึ้น กลุ่มโรงงานแปรรูป ห้องเย็นจำนวนมากจะย้ายฐานที่ตั้งไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่ยังมีสิทธิพิเศษทางด้านภาษี ค่าแรงยังต่ำอยู่ เช่น ลาว พม่า กัมพูชา และเวียดนาม ขณะที่ไทยจะเป็นเพียงฐานการผลิตกุ้งรายใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง กำลังการผลิตสูงเพื่อป้อนวัตถุดิบให้กับโรงงานและห้องเย็นของประเทศเพื่อนบ้าน

ที่มา : มติชนสุดสัปดาห์

ใส่ความเห็น