เมล์บ็อกซ์

เมล์บ็อกซ์

09_mbe_logo

ศูนย์บริการไปรษณีย์ และศูนย์ธุรกิจติดต่อสื่อสารครบวงจร เปิดขายแฟรนไชส์ เปิดในห้าสรรพสินค้า, อาคารสำนักงาน และแหล่งชุมชุน ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดใหญ่ๆ

 

ศูนย์ MBE จะเปรียบเสมือนตัวกลาง ซึ่งจะทำให้ช่องว่างระหว่างไปรษณีย์รัฐบาล และผู้ใช้บริการแคบลง โดยเน้นให้ความสะดวกในการใช้บริการทั้งงานไปรษณีย์ และบริการเสริมอื่นๆ ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถปฏิบัติภาระกิจหลายๆ อย่างได้ในเวลาเดียว ในขณะเดียวกันมีความรู้สึกพอใจกับการให้บริการที่ดี ซึ่งแตกต่างจากที่เคยได้รับ จากที่อื่นๆ และที่สำคัญมิได้แข่งขันกับไปรษณีย์รัฐบาล แต่ในทางกลับกันเป็นการลดภาระของไปรษณีย์ในการรับลูกค้า โดยศูนย์ MBE จะรับและนำไปส่งต่อให้อย่างมีประสิทธิภาพ”

 

 

ลักษณะกิจการ ไปรษณีย์, บริการเติมเงินมือถือออนไลน์, รับชำระค่าสินค้าและบริการ
ชื่อธุรกิจ (ไทย) เมล์บ็อกซ์
ชื่อธุรกิจ (Eng) MBE
ความเป็นมา บริษัท เมล์บ๊อกซ์ อีทีซี ( ไทยแลนด์ ) จำกัด ได้สัมปทานธุรกิจ MBE จาก MAIL BOXES ETC. USA . INC. ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2536 โดยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขยายศูนย์บริการด้านไปรษณีย์ รับฝากส่งส่งสินค้าและ พัสดุภัณฑ์ บริการเป็นศูนย์ธุรกิจ เช่น รับถ่ายเอกสาร บริการรับ – ส่งโทรสาร บริการโทรศัพท์ รับพิมพ์นามบัตร ทำตรายาง

 

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2536 โดยมีทุนจดทะเบียน 78.0 ล้านบาท

ลักษณะสินค้า

และบริการ

รับฝากส่งไปรษณีย์และพัสดุทุกประเภทผ่านการสื่อสารแห่งประเทศไทย และบริษัทเอกชน, บริการถ่ายเอกสาร เข้าปก เย็บเล่ม งานพิมพ์ งานเอกสารครบวงจร, จำหน่ายเครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน, บริการห่อพัสดุ, ถ่ายรูปด่วน ฯลฯ

1. จำหน่ายดวงตราไปรษณียากร (Stamp)

2. บริการรับส่งเอกสาร (Courier)

– ส่งภายในประเทศผ่านการสื่อสารแห่งประเทศไทย

– ส่งต่างประเทศโดยผ่านระบบของ UPS, DHL, TNT

3. บริการรับส่งพัสดุ (Parcel)

– ภายในประเทศผ่านระบบการสื่อสารแห่งประเทศไทย หรือผ่านบริษัทขนส่งหรือเครือข่าย

– ต่างประเทศส่งผ่านระบบ TNT, DHL, UPS

– ให้เช่าตู้เก็บเอกสารส่วนตัว (Mailbox)

– บริการรับแจ้งเมื่อมีเอกสารเข้ามา

– ถ้าต้องการบริการพิเศษทาง MBE สามารถจัดส่งเอกสารให้โดยคิดค่าบริการนำส่ง

– ลูกค้าสามารถใช้ที่อยู่ของ MBE เป็นที่ติดต่อ รับ-ส่งเอกสารได้

– สามารถเข้ามาใช้บริการ 24 ชั่วโมง

ประเทศ Thailand

Thailand

กลุ่มประเทศ ASEAN Economic Community (AEC)

ค่าแฟรนไชส์ 400,000 บาท
จำนวนสาขา 27 สาขา
รายละเอียดสาขา
นโยบาย

การขยายสาขา

ขายแฟรนไชส์ทั่วประเทศ
การลงทุน “สำหรับผู้ที่เลือกลงทุนในธุรกิจMBE นั้น ถือว่าเป็นโอกาสในการเริ่มธุรกิจใหม่ ซึ่งยังมีคู่แข่งน้อยมากถ้าเทียบกับธุรกิจอุปโภคบริโภค อีกทั้งตลาดธุรกิจงานบริการกำลังอยู่ในช่วงเจริญเติบโต ดังนั้นผู้ที่มี วิสัยทัศน์ มองการณ์ไกลว่า ธุรกิจบริการนั้นมีความมั่นคงในแง่การ แข่งขัน และความสำเร็จของธุรกิจ ส่วนใหญ่สามารถควบคุมได้จากผู้บริหารศูนย์ โดยผู้ประกอบการแข่งขันกับตัวเอง ผู้ที่มี วิสัยทัศน์ เหล่านี้จะสามารถประสบความสำเร็จจากธุรกิจ MBE ได้ในที่สุด”

 

ขนาดประมาณ 15-20 ต.ร.ม.

ผู้สนใจหาสถานที่เอง MBE หาสถานที่ให้

1. ค่าแฟรนไชส์ 250,000* 400,000*

2. ประมาณการวัสดุอุปกรณ์ 200,000 200,000

3. ค่าออกแบบ – –

4. ค่าก่อสร้าง & ตกแต่งภายใน 200,000 200,000

5. ค่า set up อื่นๆ เบื้องต้น 50,000 50,000

รวม 700,000 850,000

*อัตราค่าแฟรนไชส์ปี 2547 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ระยะเวลาคืนทุน อายุสัมปทาน 10 ปี ค่าจ้างพนักงาน (2) พนักงาน 2 คน @ 6,500 บาท, ผู้จัดการร้าน 10,000 บาท ค่าธรรมเนียม (Royalty fee) ร้อยละ 7 จากยอดขาย ชำระเป็นรายเดือน ค่าตลาด (Marketing fee) ร้อยละ 1 จากยอดขาย ชำระเป็นรายเดือน ค่าไฟฟ้า/โทรศัพท์ ประมาณ 3,000 – 5,000 บาท กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายคงที่ ประมาณ 65 – 70% จากยอดขายไม่รวมยอดขายแสตมป์ค่า EMS, Phone Card ประมาณการการคืนทุน 2 ปี ระยะเวลาจัดตั้งศูนย์ 4 – 5 สัปดาห์ การฝึกอบรม 2 สัปดาห์ (รวมในระยะเวลาจัดตั้งศูนย์)
คุณสมบัติ

ผู้ลงทุน

สิ่งที่แฟรนไชส์ซี่

จะได้รับ

โดยบริษัทฯ ในฐานะผู้ให้สิทธิสัมปทานหลัก (Franchisor) จะให้การสนับสนุน ทางด้านผลิตภัณฑ์ การออกแบบ และการวางผังร้าน การฝึกอบรม การจัดระบบงาน ธุรกิจเมล์บ๊อกซ์ และวิธีการขั้นตอนต่าง ๆ แก่ ผู้ซื้อสิทธิสัมปทาน (Franchisee)
อื่นๆ
  • เป็นธุรกิจที่มีต้นทุนคงที่ ค่าใช้จ่ายหลักคือ ค่าไฟฟ้า ค่าจ้างพนักงาน ค่าเช่าสถานที่
  • ธุรกิจ MBE ไม่ต้องมีการจัดเก็บสต็อก เนื่องจากเน้นการขายบริการ
  • สินค้ามีอายุยืนนาน (Shelf-life สูง) เช่น อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องเขียนแบบพิมพ์
  • เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันน้อยเมื่อเทียบกับ retail ประเภทอื่น ๆ
  • เป็นบริการขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำเป็นจะต้องใช้ ในชีวิตประจำวัน ไม่จำกัดกลุ่มลูกค้า
  • ธุรกิจเบ็ดเสร็จ พร้อมด้วยระบบการจัดตั้งศูนย์ การตลาด การฝึกอบรม และ การบริหารศูนย์
  • มี Partner เครือข่ายทางธุรกิจ

 

 

ชื่อผู้ติดต่อ บริษัท เมล์บ็อกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ ชั้น 23 เอสเอ็มทาวเวอร์ 979/65 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-298-0678, 02-298-0679
โทรสาร 02-298-0680
อีเมล์ mbethai@loxinfo.co.th
เว็บไซต์ www.mbethai.com

http://www.thaifranchisecenter.com/directory/detail.php?fcID=f0000000220&ShowOnly=Thai

ใส่ความเห็น