ทำฟาร์มอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

ฟาร์ม1

ในช่วงเวลาเช่นนี้หลายคนเริ่มหันไปมองอาชีพแนวเกษตรกรรมกันเยอะขึ้น เพราะแนวทางการสร้างรายได้จากการเกษตรนั้นมิได้ด้อยกว่าอาชีพอื่นๆเลยแต่การจะก้าวเข้ามาจับอาชีพนี้ มันไม่ใช่ว่าจะมีเงินอย่างเดียวแล้วจะลงทุนได้ นอกจากปัจจัยต่างๆ ที่ได้พิจารณาในการเลือกที่ทำฟาร์มดังกล่าวแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่จะทำให้เกษตรกรบรรลุผลสำเร็จในการทำฟาร์มอีกหลายประการ ดังเช่นที่จะยกมาให้ได้ศึกษาเป็นข้อควรจำต่อไปนี้คือ

ฟาร์ม2   ฟาร์ม

– น้ำดี กล่าวคือ น้ำจะต้องเป็นน้ำอ่อน ไม่เป็นกรดหรือด่าง ไม่กระด้าง และมีปริมาณมากเพียงพอ

– ดินดี กล่าวคือ เขาจะต้องเลือกดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ดี ดินไม่เป็นกรดหรือด่างจัด ไม่เป็นหินหรือลูกรัง แต่เป็นดินที่ร่วนซุยมีการระบายนํ้าดีและดินมีขนาดกว้างขวางพอ                             สำหรับการขยายกิจการในอนาคต

– พันธ์ดี กล่าวคือพันธุ์พืชหรือสัตว์ที่เขาใช้จะต้องเป็นพันธุ์ที่ดี โตเร็วแข็งแรงให้ผลผลิตสูง

– ทุนดี กล่าวคือเกษตรกรควรจะมีเงินทุนเพียงพอที่จะทำฟาร์ม และขยายกิจการให้ใหญ่โตขึ้น และหากว่าเขามีทุนไม่พอเขาก็จะต้องติดต่อแหล่ง เงินทุน เช่น ธนาคารต่าง ๆ                           เพื่อกู้เงินมาลงทุนได้

– คนดี กล่าวคือ ตัวเกษตรกรเองจะต้องเป็นคนที่ขยันขันแข็ง มีมานะอดทน และเป็นนักต่อสู้อย่างแท้จริง เพราะงานเกษตรเห็นผลช้า ดังนั้น เขาจะต้อง เป็นคนทำจริง ไม่                                   ท้อถอย

– จังหวะดี กล่าวคือ เกษตรกรจะต้องรู้จักเลือกจังหวะการผลิตให้ถูกต้อง เช่น ในหน้าที่ตลาดไม่มีเห็ดบริโภค ถ้าเขาหาวิธีเพาะเห็ดมาขายก็ย่อมได้กำไรดี

– ความรู้ดี กล่าวคือ เกษตรกรจะต้องเสาะแสวงหาความรู้แผนใหม่ทาง เกษตรมาใช้อยู่เสมอเพื่อพัฒนาการผลิตทางพืชและสัตว์ของเขา

– การบำรุงรักษาดี กล่าวคือเกษตรกรจะต้องปฏิบัติเลี้ยงดูพืชและสัตว์ ของเขา ด้วยความเอาใจใส่ เช่นมีการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย รดน้ำ ฉีดยาฆ่าแมลงเป็นประจำและถ้าหากว่าดินไม่                      ดีนัก เขาก็ต้องปรับปรุงบำรุงดินอยู่เสมอ